Plik szablonu MENU.html.twig

Implementacja szablonu do wyświetlania menu

Dostępne zmienne:
-----------------
• menu_name: maszynowa nazwa menu.
• items: zagnieżdżona lista elementów menu. 
 Każda pozycja menu zawiera:
 - title:		tytuł linku w menu
 - url:		URL linku (instancja \ Drupal \ Core \ Url)
 - attributes:		atrybuty HTML dla pozycji menu
 - below:		podrzędne menu (menu w menu)
 - localized_options:	NIE WIEM łącze w menu "zlokalizowane opcje"
			(ang: localized_options: Menu link localized options) 
 - is_expanded:	TRUE, jeśli łącze ma WIDOCZNE podrzędne menu
 - is_collapsed:	TRUE, jeśli łącze ma NIEWIDOCZNE podrzędne menu
 - in_active_trail:	TRUE, jeśli element listy jest aktywny (aktualnie wyświetlany)

Przykładowe sugestie nazw plików dla szczególnych zastosowań

 • menu-local-tasks.html.twig - lista zakładek do edycji
 • menu-local-task.html.twig - pojedynczy element listy zakładek
Kategoria